Odluka o odabiru kandidata

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

ŠIBENSKA 14, VUKOVAR

Klasa:551-05-23-01

Ur.broj:2196-95-23-164

Vukovar, 08.03.2023.

            Na  temelju  čl. 33. Statuta  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  ravnateljica  je  dana 08.03.2023. god. donijela

O  D  L  U  K  U

O   IZABRANOM  KANDIDATU  ZA  RADNO  MJESTO  NJEGOVATELJICE

                                                                       I

            Za  radno  mjesto njegovateljice  izabrana  je  ANA  BRKIĆ.

                                                                      II

            Izabrana  kandidatkinja  dužna je 15.03.2023. god. u 9,00 sati  javiti  se  u  Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar. Ukoliko  se  izabrana  kandidatkinja ne javi u navedenom roku, smatrat će se da je  odustala od svog zahtjeva za sudjelovanje u natječaju.

                                                                     III

            Imenovana  se  prima  u  radni  odnos na neodređeno  vrijeme  uz  probni  rad  od 1 mjesec.

                                                           Obrazloženje

            Temeljem  suglasnosti  Vukovarsko-srijemske županije od 30.08.2022. god. te čl. 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  raspisan je Natječaj  za prijem jedne njegovateljice na neodređeno vrijeme.

            Nakon  provedenog postupka Povjerenstvo za odabir  kandidata  utvrdilo je da navedeni kandidat ispunjava uvjete, nakon čega je proveden intervju. Po provedenom intervju utvrđeno je da imenovana u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja, slijedom čega je Povjerenstvo za odabir kandidata  predložilo donošenje Odluke o izabranom kandidatu  po natječaju, te se za radno mjesto njegovateljice izabere Ana Brkić.

            Po provedenom natječaju i prijedlogu Povjerenstva za odabir kandidata, odlučeno je kao u izreci.

            Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću doma za starije i nemoćne osobe vukovar u roku od  pet dana.

                                                                                              RAVNATELJICA

                                                                                  Željka  Rajković, mag. soc. rada

DOSTAVITI:

  1. Svim  kandidatima putem

       Oglasne ploče i internetske stranice

       Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

  • Pismohrana