OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja

Temeljem  Odluke  o  imenovanju povjerenstva  za  provedbu  Natječaja  za  prijem  u  radni  odnos  na neodređeno  puno  radno  vrijeme  od  12.02.2020.   Povjerenstvo  donosi  slijedeću

                                                  OBAVIJEST  I  UPUTU

                        kandidatima/kandidatkinjama  u  postupku  natječaja

1. OBJAVA  NATJEČAJA

            Natječaj  je  objavljen  dana19.02.2020.u  Narodnim  novinama, putem Hrvatskog  zavoda za  zapošljavanje Vukovar, na  oglasnoj  ploči  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar i  na  web-stanicama  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar 

www.dom-vukovar.hr.

            Rok  za  podnošenje  prijave  traje  zaključno  do 26.02.2020. god.

2.  OPIS  POSLOVA

MEDICINSKA  SESTRA/TEHNIČAR:

 • održava  osobnu  higijenu  korisnika
 • mjeri  vitalne  znakove
 • sprječavanje  komplikacija  dugog  ležanja
 • primjena peroralne i parenteralne terapije
 • vađenje  i  kontrola  krvi
 • briga  o  prehrani
 • obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  glavne medicinske  sestre  i  ravnateljice

FIZIOTERAPEUT/KINJA

 • formira grupu korisnika sa sličnim poteškoćama, te im određuje i izvodi tip vježbi, te provodi  terapeutske zahvate po preporuci liječnika
 • provodi  grupnu i individualnu rekreaciju i rehabilitaciju
 • provodi tjelovježbe sa pokretnim korisnicima
 • aktivno sudjeluje u svim športsko-rekreativnim aktivnostima korisnika
 • obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre i ravnateljice

NJEGOVATELJ/ICA:

– vrši  opću  njegu  svih  korisnika,  a posebice  nepokretnih,

            – odgovorna  je  za  higijenu  sobe,  rublja  i  posteljine  korisnika,  odnosno  njegov 

               izgled

            – obavlja  kupanje  korisnika

            – dovozi  obroke  i  vrši  podjelu  hrane  bolesnima  na  stacionaru  i  u  stambenom 

               dijelu

            – hrani  bolesnike koji  ne  mogu  sami  uzimati  hranu

            – prati  korisnike  u  šetnju  i  pri  odlasku  na  liječničke  preglede

            – obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu  glavne medicinske sestre,  medicinske

sestre, te  ravnateljice.

3. PROVEDBA  POSTUPKA  I  NAČIN  TESTIRANJA

            1. Natječaj  provodi  Povjerenstvo  za  provedbu  natječaja,  koje obavlja  slijedećeposlove:

 -utvrđuje  koje  su  prijave  na Natječaj  pravodobne  i  potpune,

            – utvrđuje  listu kandidata  prijavljenih  na  Natječaj  koji  ispunjava  formalne  uvjete propisane  Natječajem,

            – kandidate  s  liste  poziva  na  prethodnu  provjeru  znanja  i  sposobnosti,

            – provodi  postupak  znanja  i  sposobnosti,

            – podnosi  izvješće  o  provedenom  postupku,  uz  koje  prilaže  rang  listu  kandidata,  s  obzirom  na  rezultate  provedene  provjere  znanja  i  sposobnosti.

            2. Prijave  kandidata  koji  se  ne  upućuju  u  daljnji  postupak. Ukoliko  je  prijava  na  natječaj  nepravodobna (podnesena  nakon  isteka  roka za podnošenje prijave)  ) i/ili  nepotpuna  (ne sadrži  svu  potrebnu dokumentaciju), ista  se  neće  razmatrati, a osoba  koja  je  podnijela  nepotpunu  i/ili  nepravodobnu prijavu  ili  osoba  koja  ne  ispunjava  formalne  uvjete  iz  natječaja  ne  smatra  se  kandidatom  prijavljenim  na  natječaj.  Osobi  koja  nije  podnijela  pravodobnu  i  urednu  prijavu  ili  ne  ispunjava  formalne  uvjete  iz  natječaja  dostavit  će  se  pisana  obavijest  u  kojoj  će  se  navesti  razlozi  zbog  kojih  se  ne  smatra  kandidatom  prijavljenim  na  natječaj. Protiv  obavijesti  osoba  nema  pravo  podnošenja  pravnog  lijeka.

            3. Provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja.Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja  mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Navedeni  kandidati/kinje bit će pozvani/e na  testiranje. Za kandidata/kinju  koji/a  ne pristupi testiranju  smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja obavlja se putem pisanog testiranja.

4. PRAVILA  TESTIRANJA

            1.  Po  dolasku na provjeru znanja  od  kandidata/kinja će biti  zatraženo  predočavanje  odgovarajuće identifikacijske  isprave  radi  utvrđivanja  identiteta. Kandidati/kinje  koji ne mogu dokazati identitet,  kao  i  osobe  za  koje  se  utvrdi  da  nisu  podnijele  prijavu  na  Natječaj  za  radno  mjesto  za  koje  se  obavlja  testiranje,  neće  moći  pristupiti testiranju.

            2. Za  kandidata/kinju  koji/a ne pristupi testirtanju  smatrat  će  se  da  je  povukao/la prijavu  na  Natječaj.

            3. Po  utvrđivanju  identitetakandidatima/kinjama  će  biti  podijeljen  test  za  provjeru  znanja.

            4. Pisana  provjera  traje  30 minuta.

            6. Kandidati/kinje  su  dužni/e  pridržavati  se  utvrđenog  vremena  i rasporeda  testiranja.

            7. Za  vrijeme  provjere  znanja  i  sposobnosti  u  prostoriji  za  testiranje  nije  dopušteno:

            – koristiti  se  bilo  kakvom  literaturom  odnosno  bilješkama,

            – koristiti  mobitel  ili  druga  komunikacijska  sredstva,

            – napuštati  prostoriju  u  kojoj  se  odvija  provjera,

            – razgovarati  s  ostalim  kandidatima/kinjama  odnosno  na  bilo  koji  način  remetiti 

                koncentraciju  kandidata/kinja.

            8. Kandidati/kinje  koji   se  ponašaju neprimjereno  i/ili  koji  prekrše  pravila  bit  će  udaljeni/e  s  provjere  znanja. Njihov  rezultat  neće  se  razmatrati  i  smatrat  će  se  da  su  povukli  prijavu  na  Natječaj.

            9. Za  provjere  znanja   dodjeljuje  se  od  1 do  10  bodova  ovisno  ili  se utvrđuje  0 bodova.

            10. Nakon  provedenog  testiranja  Povjerenstvo  utvrđuje  Rang  listu  kandidata/kinjaprema  ukupnom  broju  bodova  ostvarenih  na  testiranju.

            11. Povjerenstvo  izrađuje  i  uz  ranije  utvrđenuRang-listu  kandidata/kinja, podnosi  ravnateljici  Izvješće  o  provedenom  postupku  provjere  znanja  i  sposobnosti,  a  koje  Izvješće  potpisuju  svi  članovi.

            12. Ravnateljica  donosi  Odluku  o  prijemu  u  radni  odnos  kandidata/kinje.  Odluka  će  biti  objavljena  na  web stranici  Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

www.dom-vukovar.hr.

            13. Poziv  za  testiranje  bit  će  objavljen  na  službenoj  web-stranici  i  oglasnoj  ploči  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  najmanje  pet (5)  dana  prije  testiranja.

            5. IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
 2. N. Prlić (Školska knjiga 2004. god.): „Zdravstvena njega“ udžbenik za učenike srednjih  medicinskih škola
 3. M. Kozina, M. Lukšić-Puljak (Školska knjiga 2019. god.) „Zdravstvena njega starijih osoba“ udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege
 4. S.Šepec  i sur. (2010. god.): „Standardizirani  postupci u zdravstvenoj njezi“ Hrvatska komora medicinskih sestara
 • FIZIOTERAPEUT/KINJA
 • I. Kova (2004.god.) „Rehabilitacija  i  fizikalna  terapija bolesnika sa  neuromuskulatornim bolestima“
 • O. Pope-Gajić (Školska knjiga 2007. ) „Liječenje  pokretom“ udžbenik  kineziterapije  za treći razred medicinskih  škola

            3. NJEGOVATELJICE

            – N. Prlić, (Školska knjiga 2004. god.): „Zdravstvena njega“  udžbenik za učenike

                    srednjih medicinskih škola

 • Priručnik za njegovatelje (www.caritas.ba)

                                                                                              Predsjednica  Povjerenstva  za provedbu

                                                                                               natječaja

                                                                                       Marija  Ignjatović