Natječaj za prijem u redni odnos – medicinske sestre/tehničara

Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 25.05.2022.godine, suglasnosti Vukovarsko – srijemske županije od 06.06.2022. iz članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos

 • MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA – opće njege – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 • SSS medicinskog usmjerenja – medicinska sestra/tehničar opće njege
 • Položeni stručni ispit za zdravstvenog radnika ( medicinska sestra/tehničar ), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar
 • Odobrenje za samostalni rad izdano od nadležne komore ( važeća licenca )
 • Radno iskustvo 1 godina

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti:

 • Životopis
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe završenog obrazovanja )
 • Preslika odobrenja za samostalni rad ( važeća licenca )
 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima medicinske sestre/tehničara
 • Potvrdu o nekažnjavanju ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja u izvorniku )
 • Potvrdu HZMO-a o evidentiranom radnom stažu ( ne starije od dana objave natječaja )

U radni odnos ne može biti primljena osoba koja ima zapreke iz odrede čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22 ).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 21/17, 98/19, 84/21 ), dužni su u prijavi na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni putem internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnosi se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobnim dolaskom u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

Šibenska 14

32 000 Vukovar

S naznakom ”Natječaj za radno mjesto medicinske sestre/tehničara – ne otvaraj”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete postoji mogućnost pismenog testiranja radi provjere znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar ( https://www.dom-vukovar.hr/ ) biti objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatima, najmanje tri dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu za javni natječaj. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazloženja Odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Objava obavijesti o izboru kandidatabit će objavljena na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, u zakonskom roku. Istekom osmog dana od javne objave obavijesti o izboru na web stranici Doma, smatra se da je obavljena i dostava obavijesti o izboru svim kandidatima.

Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar će prikupljene osobne podatke kandidata obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka ( EU 2016/679 ) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18 ), te ih čuvati u zakonskom roku.

Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar