NATJEČAJ – za prijem u radni odnos

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

ŠIBENSKA 14, VUKOVAR

Klasa:551-05-23-01

Ur.broj.2196-95-23-81

Vukovar,  13.02.2023.

            Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i  suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 30.08.2022., te članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, ravnateljica Doma  za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14 raspisuje 

NATJEČAJ   –   za prijem u radni odnos

 1. NJEGOVATELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 • PKV, završena  osnovna škola
 • završeno osposobljavanje za njegovateljicu
 • radno iskustvo u struci  6 mjeseci

1.1.Potrebno je priložiti

 • vlastoručno potpisanu prijavu/zamolbu
 • životopis
 • preslikudomovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi
 • presliku uvjerenju o osposobljavanju za njegovatelja/icu
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima njegovatelja/ice
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja.

U radni odnos ne može biti primljena osoba koja ima zapreke iz odredbe čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22, 46/22 i 119/22).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječni  i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Zbog vrste djelatnosti i kategorije korisnika obavezan je smjenski rad kroz 24-satno radno vrijeme, radnim danom, vikendom i blagdanom.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema:

 • Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21), čl. 102., dužni su u prijavi na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

 • Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), ako ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima  dužni su  u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6., 7., 8. i 48.f. navedenog Zakona.
 • Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ako ostvaruju  prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 9. navedenog Zakona.
 • Zakonu o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), ako ostvaruju prednost  prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o  ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanjuuvjeta iz članka 49. navedenog Zakona.

            Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

            Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u zatvorenoj omotnici osobnim dolaskom u roku od 8 dana od objave  natječaja na  web  stranicama Doma za starije i nemoćne osobama Vukovarwww.dom-vukovar.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  www.hzz.hr, na  adresu:

            Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar

            Šibenska 14

            32000  Vukovar

s naznakom „Natječaj za radno mjesto njegovatelj/ica – ne otvaraj“.

            Nepravovremene, nepotpune  i vlastoručno ne potpisane prijave neće se razmatrati.

            Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar zadržava pravo bez pojašnjenja ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

            Za kandidate prijavljene na natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest  će  se  intervju-razgovor.

            Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja suglasni su da Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati  podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

            Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude izabran, objavi na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.

            Na web-stranici Doma za starije i nemoćne  osobe Vukovar (www.dom-vukovar.hr) kandidati će biti obavješteni o terminu intervjua-razgovora. Ukoliko kandidat ne pristupi intervju-razgovoru, smatrat će se da je odustao od natječaja.

            O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u Zakonskom rokuod isteka roka za podnošenje prijave, objavom na web-stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar: www.dom-vukovar.hr .

            Sa odabranim kandidatom ugovorit  će se probni rad od 1 mjeseca.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  VUKOVAR