NATJEČAJ – za prijem u radni odnos

Klasa:551-05-22-01

Ur.broj:2196-95-22-429    od 15.09.2022.

Na  temelju  suglasnosti  Vukovarsko-srijemske županije  od30.08.2022. , te  članka 33.  Statuta  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar,  ravnateljica  Doma  za  starije  i nemoćne  osobe  Vukovar, Šibenska 14 raspisuje

NATJEČAJ

–  za  prijem  u  radni  odnos

 1. NJEGOVATELJ/ICA – 1  izvršitelj/ica  na  neodređeno  puno  radno  vrijeme

UVJETI:

 • završena  osnovna  škola
 • završeno osposobljavanje za njegovateljicu
 • radno iskustvo u struci 6 mjeseci

1.1.Potrebno  je  priložiti

 • prijavu/zamolbu
 • životopis
 • domovnicu
 • rodni  list       
 • presliku  osobne  iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi
 • presliku uvjerenja o osposobljavanju za njegovatelja/icu
 • dokaza o radnom iskustvu na poslovima njegovatelja/ice
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja
 • u  izvorniku uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja

            U  radni  odnos  ne  može  biti  primljena  osoba  koja  ima  zapreke  iz  odredaba  čl. 213. Zakona  o  socijalnoj  skrbi  ( NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 ).

            Na  natječaj  se  mogu  prijaviti  osobe  obaju  spolova.

            Kandidati  koji  ostvaruju  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  prema čl. 101., 102. i 103.  Zakona  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  (NN 121/2017),  dužni  su  u  prijavi  na  natječaj  osim  dokaza  o  ispunjavanja  traženih  uvjeta  priložiti  i  dokaze  propisane  člankom  102. st. 1. Zakona o  hrvatskim  braniteljima  iz  Domovinskog  rata  i  članovima  njihovih  obitelji, a  koji  su  objavljeni na  web-stranici Ministarstva hrvatskih  branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

            Kandidatom  prijavljenim  na  natječaj  smatra  se  osoba  koja  podnese  pravovremenu  i  urednu  prijavu  te  ispunjava  formalne  uvjete  iz  natječaja.

            Prijava  na  natječaj  s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnosi  se  u  zatvorenoj  omotnici   osobnim  dolaskom  u  roku  od  8  dana  od  objave  natječaja  u  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  na  adresu:

            Dom  za starije i nemoćne osobe Vukovar

            Šibenska 14

            32000  Vukovar

s  naznakom „Natječaj  za  radno  mjesto  njegovatelj/ica – ne otvaraj“.

            Nepravovremene i nepotpune  prijave  neće  se  razmatrati.

            Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar  zadržava pravo bez pojašnjenja ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.

            Povjerenstvo  za  provedbu  natječaja  utvrditi  će  listu  kandidata  koji  ispunjavaju formalne  uvjete  iz  natječaja.

            Za  kandidate  prijavljene  za  natječaj  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  postoji mogućnost da  će  se  provesti testiranje  radi  provjere  znanja  i  sposobnosti  pisanim  testiranjem.

            Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja suglasni su da Dom  za starije i nemoćne osobe Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe  EU o zaštiti osobnih podataka (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

            Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te životopis, ukoliko bude izabran, objavi na web stranici Doma za starije i  nemoćne osobe Vukovar.

            Na  web-stranici  Doma  za  starije  i nemoćne  osobe  Vukovar

(www.dom-vukovar.hr)  kandidati će biti obavješteni o terminu prethodne provjere  znanja i sposobnosti.

            O  rezultatima  izbora  kandidati  će  biti  obaviješteni  u  roku  od  30  dana  od  isteka  roka  za  podnošenje  prijave,  objavom  na  web-stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar: www.dom-vukovar.hr

                                                                                              DOM  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE 

                                                                                                           OSOBE  VUKOVAR