JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME U PUNOM RADNOM VREMENU

Na  temelju članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/2017.) i članka 16. Kolektivnog Ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018.) i članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar od 30.01.2019. god. ravnateljica Doma raspisuje

                                                      


JAVNI  NATJEČAJ ZA  ZASNIVANJE  RADNOG  ODNOSA NA NEODREĐENO  VRIJEME  U PUNOM RADNOM 

                                                                  VREMENU

  • POMOĆNI  RADNIK/CA  U KUHINJI
  • jedan izvršitelj/ica, probni rad u trajanju od mjesec  dana

Uvjeti:

  • završeno osnovnoškolsko obrazovanje
  • probni rad 1 mjesec

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu  i  životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • uvjerenje od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • dokaz o stažu osiguranja iz nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju ( ne starije od mjesec dana)

U  radni  odnos  ne  može  biti primljena osoba  za  čiji  prijem postoje  zapreke  iz  članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.157/13, 152/14,99/15, 52/16, 16/17,130/17,98/19, 64/20 i 138/20).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalazi na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavljanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Na  natječaj se mogu prijaviti osobe  oba  spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu  biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina, sklonosti i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju – stručno testiranje, pisanu provjeru i/ili intervju.

O terminu  testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar www.dom-vukovar.hr . Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke. Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju. Dokumenti se predaju  u preslikama na hrvatskom jeziku odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidat predaje prije početka rada.

Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog  kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti neposredno ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14, 32000 Vukovar  s naznakom: „Natječaj za pomoćnog radnika u kuhinji-ne otvarati“ , u roku  8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar