NATJEČAJ – za prijem u radni odnos

Klasa:551-05-21-01/555
Ur.broj:2196-03-02-21 od 15.11.2021.

Na temelju suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 15.11.2021. , te članka

 1. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, ravnateljica Doma za starije i
  nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14 raspisuje
  NATJEČAJ
 • za prijem u radni odnos
 1. SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA (VSS) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno
  puno radno vrijeme
  UVJETI:
 • završen diplomski sveučilišni studiji socijalnog rada
 • radno iskustvo 12 mjeseci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad ( licenca )
 1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA – EKONOM ( SSS ) – 1 izvršitelj/ica na
  neodređeno puno radno vrijeme
  UVJETI:
 • SSS ekonomskog usmjerenja
 • radno iskustvo 12 mjeseci
 • položen vozački ispit B kategorije
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu pod 1. i 2. točkom potrebno je priložiti:
 • životopis
 • domovnicu
 • rodni list
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslike pod 1. diplome, pod 2. svjedodžbe za
  završeno obrazovanje)
 • presliku odobrenja za samostalan rad (licenca) za socijalnu radnicu
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima socijalnog radnika/ce (1.) i na
  računovodstvenim poslovima (2.)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starije od
  30 dana računajući od dana objave natječaja
 • u izvorniku uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
  postupak ne starije od 30 dana računajući od dana objave natječaja

U radni odnos ne može biti primljena osoba koja ima zapreke iz odredaba čl.

 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 ).
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 101., 102. i
 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
  obitelji (NN 121/2017), dužni su u prijavi na natječaj osim dokaza o ispunjavanja
  traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim
  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na
  web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese
  pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u zatvorenoj omotnici osobnim dolaskom u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
  Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar
  Šibenska 14
  32000 Vukovar
  s naznakom „Natječaj za radno mjesto____________________( navesti radno mjesto) – ne otvaraj“.
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar zadržava pravo bez pojašnjenja ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.
  Za kandidate prijavljene za natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete postoji mogućnost da se provesti testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem.
  Na web-stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar (www.dom-vukovar.hr) dostupne su upute i obavijesti kandidatima o načinu i eventualnoj mogućnosti obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 3. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će podaci biti objavljeni na istoj web-stranici.
  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dan od isteka roka za podnošenje prijave, objavom na web-stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar: www.dom-vukovar.hr

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR