Rebalans plana nabave za 2016. godinu

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar na sjednici odžanoj 29.12.2016. godine donosi Rebalans plana nabave za radove, robu i usluge za proračunsku 2016. godinu:

Plan nabave – rebalans 2016.