Javni natječaj za prodaju službenog vozila

  1. PREDMET  PRODAJE

Vlasnik  vozila:

DOM  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE  OSOBE  VUKOVAR

ŠIBENSKA  14

OIB  46655494076

Vrsta  vozila:  OSOBNI  AUTOMOBIL

Marka  i  tip  vozila: CITROEN XSARA

Model  vozila: 1,4 I

Boja  vozila: Siva  s  efektom

Snaga  motora: 55 KW

Broj šasije: VF7N1KFWB73875234

Država  proizvodnje: Francuska

Godina  proizvodnje: 2004. god.

Datum  prve  registracije: 06.10.2004.

Broj prijeđenih  kilometara: oko 70.000 km

Početna  cijena: 8.500,00 kn ( osam tisuća i petsto kuna)

  1. NAČIN  I  UVJETI  PRODAJE

Prodaja  će  se  obaviti  prikupljanjem  pisanih  ponuda  isključivo  fizičkim  osobama  hrvatskim  državljanima   ili  pravnim  osobama  sa  sjedištem  u  Republici  Hrvatskoj. Prodaja  se  obavlja  po  načelu „viđeno-kupljeno“, što  isključuje  sve  naknadne  prigovore  kupca.

  1. SADRŽAJ  PONUDE

Ponuda  mora  sadržavati:

– naziv,  odnosno  ime  i  prezime,  točnu  adresu  i  OIB  ponuditelja

– matični  broj

– preslika  osobne  iskaznice,  odnosno  izvadak  iz  sudskog  registra

– ponuđena  kupoprodajna  cijena  (brojkama  i  slovima)

– kontakt  telefon.

Podnošenjem  ponude  ponuditelj  prihvaća  rok  valjanosti  ponude  od  najmanje  30 dana  od  zadnjeg  dana  za  podnošenje  ponude.

Ponuditelj  snosi  troškove  pripremanja  i  podnošenja  ponude  te  nemaju  pravo  na  nadoknadu  istih. Pored  ugovorene  cijene  kupac  snosi  i  sve  porezne  i  eventualne  druge  obveze.

  1. ROK  ZA  DOSTAVU  PONUDE  I  OTVARANJE  PONUDA

Pisane  ponude  ponuditelji  su  dužni  dostaviti  u  zatvorenoj  omotnici  s  naznakom „ Ne  otvaraj-ponudaza  kupnju  službenog  vozila“  na  adresu: Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar, Šibenska 14, 32000  Vukovar.

Rok  za  dostavu  ponuda  06.03.2017.   do  12  sati.

Ponude  pristigle  izvan  roka  za  dostavu  ponuda  vratit  će  se  ponuditelju  neotvorene. Dostavljene  ponude  neće  se  javno  razmatrati.

  1. ODABIR  NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA

Najpovoljnija  ponuda smatrat  će  se  ponuda  ponuditelja  koji  zadovoljava  uvjete  iz  natječaja  i  nudi  najvišu  ponuđenu  cijenu,  višu  od  početne  cijene. U slučaju  da  više  ponuditelja  ponude  istu  cijenu  koja  je  ujedno  i  najviša,  najpovoljnijom  ponudom  smatrat  će  se  ona  koja  je   ranije  pristigla.

O  izboru  najpovoljnije  ponude  ponuditelji  će  biti  obaviješteni  pisanim  putem  u  roku  8  dana  od  dana  otvaranja  ponuda.

Ako  najpovoljniji  ponuditelj  odustane  od  kupnje  odnosno  sklapanja  ugovora  ili  ako  ne  uplati  ugovoreni  iznos  u  roku,  vozilo  će  se  prodati  ponuditelju  čija  ponuda  zadovoljava  uvjete  iz  natječaja  i  koji  je  ponudio  prvu  nižu  cijenu.

Izabrani  najpovoljniji  ponuditelj  obvezan  je  u  roku  od  8  dana  od  dana  primitka  Odluke  o  izboru  ponuditelja  sklopiti  Ugovor  o  kupoprodaji  te  u  roku  od  8  dana  od  dana  sklapanja  ugovora  platiti  kupoprodajnu  cijenu.

  1. OSTALO

Vozilo  i  dokumentacija  vozila  mogu  se  pregledati  u  Domu  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar,  Šibenska 14,  radnim  danom  od  12-14  sati  uz  prethodnu  najavu  telefonom  na  broj  032-451-200.