Natječaj za radno mjesto

Klasa:551-05-22-01

Ur.broj:2196-95-22-512, Vukovar, 13.10.2022.

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos

 • MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA – opće njege – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 • SSS medicinskog usmjerenja -medicinska sestra/tehničar opće njege
 • Položeni  stručni  ispit za zdravstvenog radnika (medicinska sestra/tehničar), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar
 • Odobrenje za samostalni rad  izdano od nadležne komore (važeća licenca)

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti:

 • Životopis
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe  završenog obrazovanja)
 • Preslika odobrenja za samostalni rad (važeća licenca)
 • Potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja u izvorniku)
 • Potvrdu HZMO-a o evidentiranom radnom stažu (ne starije od dana objave natječaja).

U radni odnos ne može biti primljena osoba koja ima zapreka iz odredbe čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22).

            Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spola.

            Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN21/17,98/19,84/21), dužni su u prijavi na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze  propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni putem internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavljanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20%pri%20zapo%C5%A1ljavljanje.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnose pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnosi se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobnim dolaskom u toku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

Šibenska 14

32000  VUKOVAR

S naznakom „Natječaj za radno mjesto medicinske sestre/tehničara-ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će biti objavljena na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar (https://www.dom-vukovar.hr).

Dostavljena dokumentacija  neće se vraćati.

Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez  obveze obrazloženja Odluke i bez ikakve odgovornosti  prema kandidatima.

Objava obavijesti o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, u zakonskom roku.  Istekom osmog dana od javne objave obavijesti o izboru na web stranici Doma, smatra se da je obavljena i dostava obavijesti o izboru svim kandidatima.

Dom za starije i nemoćne osobe  Vukovar će prikupljene osobne podatke kandidata obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18), te ih čuvati u zakonskom roku.

                                                           Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar