Natječaj za prijem u radni odnos

Broj: 116/2018 od 01.03.2018.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća od 16.02.2018. god., suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 28.02.2018. , te članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14 raspisuje

NATJEČAJ

– za prijem u radni odnos

1. NJEGOVATELJ/ICA – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:
– završena osnovna škola
– završeno osposobljavanje za njegovateljicu
– radno iskustvo u struci 6 mjeseci

1.1. Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– domovnicu
– rodni list
– dokaz o završenoj osnovnoj školi
– uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/icu
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima njegovatelja/ice
– potvrda o nekažnjavanju (originalna ne starije od 30 dana)
– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis HZMO

2. ČISTAČ/ICA – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:
– NKV – osnovna škola

2.1. Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– domovnicu
– rodni list
– dokaz o završenoj osnovnoj školi
– potvrdu o nekažnjavanju (original ne starije od 30 dana)
– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis HZMO

U radni odnos ne može biti primljena osoba koja ima zapreke iz odredaba čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 ).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Kandidati kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 101., 102. i 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/2017), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidati ostvarili navedeno pravo dužni su uz obaveznu dokumentaciju prijave na javni natječaj priložiti i slijedeću dokumentaciju:
– potvrdu ili rješenje kojim je priznato navedeno pravo
– potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme otvorenosti natječaja.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobnim dolaskom u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar
Šibenska 14
32000 Vukovar
s naznakom „Natječaj za radno mjesto _____________( navesti radno mjesto) – ne otvaraj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave, objavom na web-stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar: www.dom-vukovar.hr
Za kandidate prijavljene za natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem.
Na web-stanici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar (www.dom-vukovar.hr) dostupne su upute i obavijesti kandidatima o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu za javni natječaj.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE VUKOVAR

OBAVIJEST I UPUTU KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA U POSTUPKU NATJEČAJA (Klikni) Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme od 27.02.2018. Povjerenstvo donosi slijedeću OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja
1. OBJAVA NATJEČAJA Natječaj je objavljen dana 07.03.2018.u Narodnim novinama, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, na oglasnoj ploči Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar i na web-stanicama Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar www.dom-vukovar.hr.

Rok za podnošenje prijave traje zaključno do 14.03.2018. god.

2. OPIS POSLOVA

NJEGOVATELJICA: – vrši opću njegu svih korisnika, a posebice nepokretnih,

– odgovorna je za higijenu sobe, rublja i posteljine korisnika, odnosno njegov

izgled

– obavlja kupanje korisnika

– dovozi obroke i vrši podjelu hrane bolesnima na stacionaru i u stambenom

dijelu

– hrani bolesnike koji ne mogu sami uzimati hranu

– prati korisnike u šetnju i pri odlasku na liječničke preglede

– obavlja i druge poslove po nalogu med. sestre, glavne med. sestre te

ravnateljice.

ČISTAČICE: – svakodnevno čisti sobe, sanitarne čvorove, zajedničke i radne prostorije,

– održava higijenu okoliša Doma, brine o cvijeću,

– sakuplja otpad i odlaže na zato predviđeno mjesto,

– zadužena je za pribor za čišćenje,

– vodi brigu o racionalnom trošenju sredstava za čišćenje,

– ostale poslove po nalogu ravnatelja

3. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

1. Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje obavlja slijedeće poslove: – utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

– utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjava formalne uvjete

propisane natječajem,

– kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

– provodi postupak znanja i sposobnosti,

– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata,

s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

2. Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak. Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

3. Provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Navedeni kandidati/kinje bit će pozvani/e na testiranje. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja obavlja se putem pisanog testiranja.

4. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

2. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testirtanju smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima/kinjama će biti podijeljen test za provjeru znanja.

4. Pisana provjera traje 30 minuta.

5. Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama odnosno na bilo koji način remetiti

koncentraciju kandidata/kinja.

7. Kandidati/kinje se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni/e s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

8. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se od 1 – 5 bodova ovisno o pitanju ili se utvrđuje 0 bodova.

9. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju.

10. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata/kinja, podnosi ravnateljici Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.

11. Ravnateljica donosi Odluku o prijemu u radni odnos kandidata/kinje. Odluka će biti dostavljena svim kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

12. Poziv za testiranje bit će objavljen na službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar najmanje pet (5) dana prije testiranja.

5. IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. NJEGOVATELJICE

– Nada Prlić, „Zdravstvena njega“ , Školska knjiga

2. ČISTAČICE

– Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje

bolničkih infekcija (NN 85/2012)

Predsjednica Povjerenstva za provedbu

natječaja

Marija Ignjatović