Natječaj za prijem u radni odnos

Broj:64/2020     od   13.02.2020

Na  temelju  Odluke  Upravnog  vijeća  od  30.01.2020. god., suglasnosti  Vukovarsko-srijemske županije  od 04.02.2020. , te  članka 33.  Statuta  Doma  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  ravnateljica  Doma  za  starije  i nemoćne  osobe  Vukovar, Šibenska 14 raspisuje

NATJEČAJ

–  za  prijem  u  radni  odnos

 1. MEDICINSKA  SESTRA/TEHNIČAR – opće  njege – 1  izvršitelj/ica  na  neodređeno  puno  radno  vrijeme

UVJETI:

 • SSS medicinskog  usmjerenja – medicinska  sestra/tehničar  opće  njege
 • položen  stručni  ispit  za  zdravstvenog  radnika (medicinska sestra/tehničar), osim  za  one  koji  su  završili  petogodišnje obrazovanje programa  za  zanimanje medicinska sestra/tehničar 
 • odobrenje  za  samostalan  rad  izdano  od  nadležne  komore ( važeća  licenca )
 • radno  iskustvo  1 godina
  • Uz  prijavu  potrebno  je  priložiti:
 • životopis
 • domovnicu
 • rodni  list
 • presliku  osobne  iskaznice
 • dokaz  o  traženoj  stručnoj  spremi ( preslika  svjedodžbe  za  završeno  obrazovanje)
 • presliku  odobrenja  za  samostalan  rad (važeća licenca)
 • dokaz  o  radnom  iskustvu  na poslovima  medicinska sestra/tehničar
 • dokaz  o  radnom  stažu – elektronički  zapis  HZMO
 • potvrdu  o  nekažnjavanju (original ne stariji od 30 dana)
 • FIZIOTERAPEUT  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno  radno  vrijeme

UVJETI:

 • završeno  obrazovanje  za  fizioterapeutskog  tehničara
 • radno  iskustvo  1 godina
  • Uz  prijavu  potrebno  je  priložiti:
 • životopis
 • domovnicu
 • rodni  list       
 • presliku  osobne  iskaznice
 • dokaz  o  traženoj  stručnoj  spremi (preslika  svjedodžbe za završeno obrazovanje)
 • presliku  odobrenja  za  samostalan  rad (važeća  licenca)
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima fizioterapeuta
 • dokaz  o  radnom  stažu – elektronički  zapis HZMO
 • potvrdu  o  nekažnjavanju (original ne stariji od 30 dana )
 • NJEGOVATELJ  – 2  izvršitelja/ice  na  neodređeno  puno  radno vrijeme

UVJETI:

 • završeno  osposobljavanje  za  njegovatelja/icu
 • radno  iskustvo  na  poslovima  njegovatelja/ice 6 mjeseci

       3.1. Uz  prijavu  potrebno  je  priložiti:

– životopis

– domovnicu

– rodni  list

-presliku  osobne  iskaznice

– uvjerenje  o  osposobljavanju  za  njegovatelja/icu

– dokaz  o  radnom  iskustvu  na  poslovima  njegovatelja/ice

 • dokaz  o  radnom  stažu – elektronički  zapis HZMO

– potvrdu  o  nekažnjavanju (original ne stariji  od  30 dana)

            U  radni  odnos  ne  može  biti  primljena  osoba  koja  ima  zapreke  iz  odredaba  čl. 213. Zakona  o  socijalnoj  skrbi  ( NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 ).

            Na  natječaj  se  mogu  prijaviti  osobe  obaju  spolova.

            Kandidati  koji  ostvaruju  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  prema čl. 101., 102. i 103.  Zakona  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  (NN 121/2017),  dužni  su  u  prijavi  na  natječaj  osim  dokaza  o  ispunjavanja  traženih  uvjeta  priložiti  i  dokaze  propisane  člankom  102. st. 1. Zakona o  hrvatskim  braniteljima  iz  Domovinskog  rata  i  članovima  njihovih  obitelji, a  koji  su  objavljeni na  web-stranici Ministarstva hrvatskih  branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

            Kandidatom  prijavljenim  na  natječaj  smatra  se  osoba  koja  podnese  pravovremenu  i  urednu  prijavu  te  ispunjava  formalne  uvjete  iz  natječaja.

            Prijava  na  natječaj  s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnosi  se  u  zatvorenoj  omotnici   osobnim  dolaskom  u  roku  od  8  dana  od  objave  natječaja  u  Narodnim  novinama  na  adresu:

            Dom  za starije i nemoćne osobe Vukovar

            Šibenska 14

            32000  Vukovar

s  naznakom „Natječaj  za  radno  mjesto _____________( navesti radno  mjesto) – ne otvaraj“.

            Nepravovremene i nepotpune  prijave  neće  se  razmatrati.

            Za  kandidate  prijavljene  za  natječaj  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  provest  će  se  testiranje  radi  provjere  znanja  i  sposobnosti  pisanim  testiranjem.

            Na  web-stranici  Doma  za  starije  i nemoćne  osobe  Vukovar

(www.dom-vukovar.hr)  dostupne  su  upute  i  obavijesti  kandidatima  o  načinu  obavljanja  prethodne provjere  znanja  i  sposobnosti.

            Povjerenstvo  za  provedbu  natječaja  utvrditi  će  listu  kandidata  koji  ispunjavaju formalne  uvjete  iz  natječaja,  te  će  na  istoj  web-stranici objaviti  mjesto  i  vrijeme  održavanja  prethodne  provjere  znanja  i  sposobnosti  kandidata,  najmanje  pet  dana  prije  održavanja  provjere.

            Ako  kandidat  ne  pristupi  testiranju,  smatra  se  da  je  povukao  prijavu  za javni  natječaj.

O  rezultatima  izbora  kandidati  će  biti  obaviješteni  u  roku  od  30  dana  od  isteka  roka  za  podnošenje  prijave,  objavom  na  web-stranici Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar: www.dom-vukovar.hr

DOM  ZA  STARIJE  I  NEMOĆNE OSOBE  VUKOVAR