JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA

  1. PREDMET  PRODAJE
Red. br. Nazivosnovnogsredstva Šifra Početnacijena
1. Stroj za pranjeposuđa 2095 2.000,00
2. Traktorskakosilica 1435 2.000,00
3. Valjak za ravnanje trave 1436 750,00
4. Ralica za održavanjeičišć. 1437 1.000,00
5. Elektroparnistol za ruč. gl. 1951 1.000,00
6. Elektr. lift za prijenoskor. 0336 300,00
7. Lift za prijenospacijenata 1899 500,00
  • NAČIN  I  UVJETI  PRODAJE

Prodaja  će  se  obaviti  prikupljanjem  pisanih  ponuda  isključivo:

–  fizičkim  osobama  državljanima Republike Hrvatske 

– ili  pravnim  osobama  sa  sjedištem  u  Republici  Hrvatskoj.

Prodaja  se  obavlja  po  načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

  • SADRŽAJ  PONUDE

Ponuda  mora  sadržavati:

– naziv,  odnosno  ime  i  prezime,  točnu  adresu  i  OIB  ponuditelja

– preslika  osobne  iskaznice,  odnosno  izvadak  iz  sudskog  registra

– redni broj, točan naziv i šifru osnovnog sredstva (iz točke broj 1.), te ponuđenu kupoprodajnu cijenu (brojkama  i  slovima)

-popunjenu i potpisanu Izjavu ponuditelja o korištenju osobnih podataka (objavljena na web stranici zajedno sa ovim Pozivom) i

– kontakt  telefon.

Podnošenjem  ponude  ponuditelj  prihvaća  rok  valjanosti  ponude  od  najmanje  30 dana  od  zadnjeg  dana  za  podnošenje  ponude.

Ponuditelj  snosi  troškove  pripremanja  i  podnošenja  ponude  te  nemaju  pravo  na  nadoknadu  istih. Pored  ugovorene  cijene  kupac  snosi  i  sve  porezne  i  eventualne  druge  obveze.

  • ROK  ZA  DOSTAVU  PONUDE  I  OTVARANJE  PONUDA

Pisane  ponude  ponuditelji  su  dužni  dostaviti  u  zatvorenoj  omotnici  s  naznakom „ „Ne  otvaraj-ponudaza  kupnju rashodovanih osnovnih sredstava“  na  adresu: Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar, Šibenska 14, 32000  Vukovar preporučeno poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Doma.

Rok  za  dostavu  ponuda je  25.05.2021.   do  12  sati.

Ponude  pristigle  izvan  roka  za  dostavu  ponuda  vratit  će  se  ponuditelju  neotvorene. Dostavljene  ponude  neće  se  javno  razmatrati.

  • ODABIR  NAJPOVOLJNIJEG  PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda  ponuditelja koji zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu, a koja je viša od početne cijene.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prije zaprimljena.

O  izboru  najpovoljnije  ponude  ponuditelji  će  biti  obaviješteni  pisanim  putem  u  roku    od 8  dana  od  dana  otvaranja  ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, osnovno sredstvo će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz Natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

Izabrani  najpovoljniji  ponuditelj  obvezan  je  u  roku  od  8  dana od  dana  primitka  Odlukeo  odabiru  ponuditelja  sklopiti  Ugovor  o  kupoprodaji  te  u  roku  od  8  dana  od  dana  sklapanja  ugovora  platiti  kupoprodajnu  cijenu. Tek nakon uplate, vidljive na računu Doma,  moguć jeodvoz predmeta kupoprodaje.

  • OSTALO

Uvid će se potencijalnim ponuditeljima omogućiti uobjektu Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar radnim danom od 12-14 sati, uz prethodnu najavu na telefon 098 295-526,

                                                                       DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE                                                                                                          VUKOVAR