Plan nabave 2016. g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11,83/13,143/13,13/14 Odluka USRH), članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar , te na osnovu Odluke o donošenju prijedloga financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar za 2016. godinu, Klasa :551-05-16-01/326, Ur.broj: 2196-03-02-16 od 31.05.2016.godine, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar na sjednici održanoj 07.06.2016.donosi:

PLAN NABAVE ZA RADOVE, ROBU I USLUGE ZA 2016. GODINE