Odluka o odabiru opskrbljivača el. energije

Na  temelju  članka 3. Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga Doma za  starije i nemoćne osobe Vukovar, Klasa:551-05-13-01/599, Ur.broj:2196-03-02-13 od 09.12.2013. god, a temeljem poziva na dostavu ponuda  Klasa:551-05-17-01/94, Ur.broj:2196-03-02-17 od 01.03.2017. godine  prikupljenih  ponuda za odabir dobavljača  za  opskrbu  električnom energijom, te Zapisnika komisije o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Klasa:551-05-17-01/127, Ur.broj:2196-03-02-17  od 13.03.2017. god.  donosim

O D L U K A     O     O D A B I R U

Ponuditelja  čija  je  ponuda  odabrana  za  sklapanje  ugovora  o  opskrbi  električnom  energijom:

HEP  Opskrba d.o.o. , Ulica grada Vukovara 37, ZAGREB  čija  ponuda  bez PDV-a  iznosi  72.717,37 kn, a  s  PDV-om  82.170,63 kune.

Kriteriji  odabira  ponuditelja  iz  ove  Odluke  je  najniža  cijena.

odluka o odabiru