OIB: 46655494076

IBAN: HR6125000091102005874

Katalog informacija

  1. UVODNE  INFORMACIJE

 

Katalog  informacija  sadrži  pregled  informacija  koje  Dom   za  starije   i  nemoćne  osobe  Vukovar  s  obzirom  na  svoj  djelokrug  posjeduje, s kojima  raspolaže  ili  ih  nadzire, s opisom  sadržaja  informacija,  namjenom,  načinom i vremenom,  osiguravanja  prava  na  pristup  informacijama.

Svrha  objavljivanja  kataloga  informacija  je  informiranje  javnosti  o  dokumentima  i  informacijama  koje  posjeduje  Dom  za   starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  glede  ostvarivanja  prava  na  pristup  informacijama.

Informacijama  i  dokumentima  koji  su  javno  dostupni  u  elektroničkom  obliku  moguće   je  pristupiti  izravno  iz  kataloga,  bez  upućivanja  posebnog  zahtjeva, a sve  ostale informacije  i  dokumente  korisnik  prava  na  pristup  informacijama  ostvaruje podnošenjem usmenog  ili  pismenog  zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom  ostvarivanju.

Temeljem  Zakona o pravu na pristup informacijama Dom  za  starije i nemoćne osobe Vukovar  uskratit će pravo  na pristup informaciji  ako  je  informacija  klasificirana  stupanjem tajnosti sukladno  zakonu  i/ili općem  aktu  donesenom  na  temelju  zakona  kojim  se  propisuje  tajnost  podataka  ili  je  zaštićena  zakonom  kojim  se  uređuje  područje  zaštite  osobnih  podataka.

Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  može  uskratiti  pravo  na  pristup  informaciji  ako  postoje  osnovane  sumnje da  bi  njezino  objavljivanje:

–   onemogućilo  učinkovito, neovisno  i  nepristrano  vođenje  sudskog,  upravnog  ili drugog  pravno  uredbenog  postupka,  izvršenje  sudske  odluke  ili  kazne,

–   onemogućilo  rad  tijela  koje  vrše  upravni  nadzor,  inspekcijski  nadzor,  odnosno nadzor  zakonitosti,

–   povrijedilo  pravo  intelektualnog  vlasništva,  osim  u  slučaju  izričitog  pisanog pristanka  autora  ili  vlasnika.

Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  uskratiti  će  pristup  informacijama  koje  se  tiču  svih  postupaka  koje  vode  nadležna  tijela  u  predistražnim  i  istražnim  radnjama  za  vrijeme  trajanja  tih  postupaka.

 

  1. SADRŽAJ  KATALOGA   

 

Dom  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar  je  javna  ustanova  čija  je  djelatnost pružanje  usluga  stalnog  smještaja,  zdravstvene  skrbi,  njege  i  rehabilitacije,  stručno  socijalnog  rada,  radno  kreativnih  i  sportsko  rekreativnih  aktivnosti  starijih  i nemoćnih  osoba.

Informacije  u  katalogu  su  razvrstane  prema  ustrojstvenim  jedinicama  Doma  za starije  i  nemoćne  osobe Vukovar  koje  raspolažu  pojedinim  informacijama:

  1. Poslovi socijalnog rada, radne terapije, finacijsko-računovodstveni i administrativni  poslovi
  2. Odjel zdravstvene  skrbi  i  pojačane  njege
  3. Odjel Prehrane
  4. Odjel Pomoćno tehničkih  poslova

Općenito  informacije  o  Domu  za  starije  i  nemoćne  osobe  Vukovar   kojima  raspolažu   odjel  socijalnog  rada… , odjel  za  zdravstvenu  skrb… , odjel  prehrane  i  odjel  pomoćno  tehničkih  poslova  koji  obuhvaća  odsjek  praonicu  rublja, održavanje  čistoće  i  majstore:

 

 

 

Red.

br.

 

 

Informacije

 

 

        Opis  informacija

Način  osiguravanja  pristupa  informaciji Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji
1. Podaci Osnovni  podaci o Domu za  starije i nemoćne osobe Vukovar  kapacitet korisnika, broj i vrste soba  

Web  stranica

preslika

 

Trajno

2. Podaci Vrste  smještaja- stambeni smještaj, odjel pojačane njege- karakteristike  

Web stranica

preslika

 

Trajno

3. Podaci Program sportsko-rekreativnih  i kulturno zabavne aktivnosti Web  stranica

preslika

Trajno
4. Podaci Zdravstvene usluge

 

Web  stranica

preslika

Trajno
5. Podaci Cjenik  usluga  stalnog  smještaja i dodatnih usluga Web  stranica

preslika

Trajno
6. Izvješće Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom Web stranica

preslika na zahtjev

 

Trajno

7. Program

Izvješće

Program rada i izvješće o radu odjela socijalnog  rada Preslika  na  zahtjev Trajno
8. Program

Izvješće

Program rada i izvješće o radu  odjela za zdravstvenu skrb i pojačanu njegu Preslika na zahtjev Trajno
9. Program Izvješće Program rada i izvješće o radu odjela za tehničke  poslove Preslika  na zahtjev Trajno

 

URED  RAVNATELJA  RASPLAŽE  SLIJEDEĆIM  INFORMACIJAMA

 

 

 

Rb.

 

 

Informacije

 

 

         OPIS  SADRŽAJA

Način  osiguravanja  pristupa  informaciji Vrijeme  ostvarivanja  prava  na  pristup  informaciji
1. Podaci Unutarnje ustrojstvo –

organizacija

Web stranica

na zahtjev

Trajno
2. Očitovanje Ravnatelj-očitovanje prema nadležnom ministarstvu, gradu, županiji ili drugim pravnim ili tehničkim osobama  

Preslika

uz  zahtjev

 

Trajno

3. Program Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Preslika

uz  zahtjev

Trajno
4. Izvješće Godišnje izvješće o radu i poslovanju Doma – aktivnosti Preslika

uz  zahtjev

Trajno
5. Odluke Odluke  ravnatelja

 

Preslika

uz  zahtjev

Trajno
6. Upiti

korisnika

Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema DZSNO  

Preslika

uz  zahtjev

 

Trajno

7. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika Preslika

uz  zahtjev

U  zakonskom roku
8. Priopćenje Priopćenje iz rada Doma i ostale vijesti Web stranica

preslika

U zakonskom roku
9. Očitovanje Upravno vijeće-očitovanje prema nadležnom ministarstvu, gradu, županiji ili drugim pravnim ili fizičkim osobama  

Preslika

uz  zahtjev

 

U  zakonskom  roku

10. Odluke  i  priopćenja Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red, materijal, odluke, priopćenja sa sjednica Upravnog vijeća Preslika

uz zahtjev

U zakonskom

roku

11. Očitovanje Stručno vijeće-očitovanje prema nadležnom ministarstvu, gradu, županiji ili drugim pravnim ili fizičkim osobama  

Preslika

uz  zahtjev

 

U zakonskom

roku

12. Odluke i priopćenja Sjednice stručnog vijeća, dnevni red, materijal, odluke i priopćenja sa sjednica Stručnog vijeća Preslika

uz zahtjev

Trajno
13. Odluke i priopćenja Sjednice komisije za prijem i otpust i premještaj korisnika, dnevni red, materijal, odluke i priopćenja sa sjednica  

Preslika

uz  zahtjev

 

Trajno

 

U  financijsko – računovodstvenim  i  administrativnim  poslovima  obavljaju  se  poslovi  oko  brige  o  ispravnosti  i  zakonitosti,  te  međusobnoj  povezanosti  svih  općih  akata,  te  poslove  pripreme  i  kontrole  zakonske  utemeljenosti  svih  ugovora  Doma  i  kadrovske   poslove.  Opći  poslovi  obuhvaćaju  poslove  urudžbenog  zapisnika,  poslove  arhiviranja  dokumenata,  poslove  zaštite  na  radu  i  zaštite  od  požara,  poslove  dostave  i  kopiranja,  poslove  čuvanja  objekata,  te  poslove  osiguranja  ljudi  i  imovine.

Izrađuju  se  financijski  izvještaji,  obavlja  pravodobno  i  zakonito  plaćanje  svih  obveza  i  knjiženje  svih  poslovnih  događaja, provodi  obračun  plaća  i  naknada,  izrađuje  izvješća  i  organizira  provođenje  godišnjih  popisa  sredstava  u  Domu  za  starije  i  nemoćne,  izrađuje  prijedloge  godišnjih  i  višegodišnjih  proračuna  sredstava  za  rad  te  obavlja  nadzor  namjenskog  korištenja   sredstava.

Obavlja  poslove  nabave  roba  i  usluga  i  radova  i  to: provodi  nabavu  putem  javnih  nadmetanja,  priprema  kompletne  natječajne  dokumentacije  te  izrađuje  godišnje  i  periodične  planove  nabave  te  prati  realizaciju  ugovora  i  rokova  isporuke.

 

 

 

Rb.

 

 

Informacije

 

 

         OPIS  SADRŽAJA

Način  osiguravanja  pristupa  informaciji Vrijeme  ostvarivanja  prava  na  pristup  informaciji
1. Dokumenti Akti doma za starije i nemoćne osobe, zakonski i podzakonski propisi Preslika

uz  zahtjev

Trajno
2. Upravni predmet Upravni predmet po žalbama i nadzoru Uvid u predmet i preslika uz zahtjev Trajno
3. Izvješće Statistički podaci o ukupnom broju predmeta, trajanju postupaka, riješenim i  neriješenim  predmetima  

Preslika

uz  zahtjev

4. Izvješće Statistički podaci o ukupnom broju imovinskih  sporova Preslika

uz  zahtjev

U zakonskom

roku

5. Izvješće Podaci o pojedinačnim predmetima zbog naknade štete, nepodmirenim potraživanjima  i  sl Preslika

uz  zahtjev

 

Trajno
6. Izvješće Podaci o sporovima radnog prava Preslika uz zahtjev Trajno
7. Izvješće Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa Narodne

novine

Trajno
8. Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema  

Preslika

 

Trajno

9. Izvješća Osobni  i  posebni  podaci  o zaposlenicima Nedostupno Trajno
10. Izvješće Informacije iz urudžbenog zapisnika o poslanoj i pristigloj pošti i sl. Preslika

uz  zahtjev

U  zakonskom  roku
11. Izvješće Izvješće o arhiviranju dokumentacije, pretraživanju arhivske građe i sl. Preslika

uz  zahtjev

U  zakonskom  roku
12. Izvješće Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara Preslika

uz  zahtjev

U zakonskom roku
13. Izvješće Informacije o osiguranju, vrstama osiguranja, premijama osiguranja,naknadama štete i sl. Preslika

uz  zahtjev

U  zakonskom  roku
14. Izvješće Statistički podaci o tjelesnoj i tehničkoj zaštiti, broju  osposobljenih  zaštitara, intervencijama i sl.  

Preslika

uz  zahtjev

 

U zakonskom  roku

15. Izvješća Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izvješća o financijskom poslovanju-prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja  

Preslika

uz  zahtjev

 

U zakonskom  roku

16. Izvješće Financijski plan, rebalans plana Preslika

uz zahtjev

U zakonskom  roku
17. Izvješće Statistička izvješća prema programu statističkih istraživanja Preslika

uz  zahtjev

U zakonskom

roku

18. Podaci Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama, drugom dohotku i autorskim honorarima  

Nedostupno

 

Trajno

19.

 

Plan Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave Preslika U  zakonskom

roku

20. Dokumentacija Natječaji za provođenje postupaka i načina javne nabave i natječajna dokumentacija  

Preslika

uz  zahtjev

 

U  zakonskom  roku

21. Izvješće Izvješće o provedenim postupcima javne nabave Web stranica

preslika

U zakonskom  roku
22. Ugovori Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora i skladu sa zakonom o javnoj nabavi  

Web stranica

preslika

 

U  zakonskom  roku

23. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene  navode Preslika po zahtjevu U zakonskom roku
24. Izjava Izjava po čl.5,c. Zakona o javnoj nabavi Web stranica

preslika

U zakonskom roku

 

  1. NAMJENA

Namjena  informacija u smislu ovog Kataloga  je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima . 

 

  1. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo  na  pristup  informacijama iz ovog  Kataloga  ostvaruje  se na način i u postupku  propisanom  Zakonom  o pravu  na  pristup  informacijama.

 

  1. VRIJEME  OSIGURAVANJA  OSTVARIVANJA PRAVA NA  PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo  na  pristup  informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim

Zakonom  o  pravu  na  pristup  informacijama i drugim propisima.

 

 

Ravnateljica

Željka  Rajković, dipl.soc.radnica

srpanj 2024
P U S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Naša vizija

Stvaranje uvjeta za sigurnu i bezbrižnu starost. Želimo osobe treće životne dobi aktivno uključiti u život lokalne zajednice, razviti im osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici, razbiti predrasude da su starije osobe teret društva, te da njihovo životno iskustvo bude vodič mlađim generacijama.

Naša misija

Stvaranje uvjeta za sigurnu i bezbrižnu starost. Želimo osobe treće životne dobi aktivno uključiti u život lokalne zajednice, razviti im osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici, razbiti predrasude da su starije osobe teret društva, te da njihovo životno iskustvo bude vodič mlađim generacijama.

Skip to content