Dokumenti

Potrebna dokumentacija za smještaj u Dom
Osobe  zainteresirane  za  smještaj  u  Dom  trebaju  priložiti  slijedeću  dokumentaciju:

 1. ZAHTJEV  ZA  SMJEŠTAJ
 2. PRESLIKU  DOMOVNICE
 3. PRESLIKU  RODNOG  ILI  VJENČANOG   LISTA
 4. PRESLIKU  OSOBNE  ISKAZNICE
 5. PRESLIKU  ZDRAVSTVENE  ISKAZNICE
 6. PRESLIKU  ZADNJEG  ODRESKA  OD  MIROVINE
 7. OD  LIJEČNIKA  U  PRIPADAJUČOJ  AMBULANTI
  • POTVRDU DA BUDUĆI KORISNIK NIJE ALKOHOLIČAR, DUŠEVNI BOLESNIK, NITI DA BOLUJE OD ZARAZNIH BOLESTI
  • KRATKU POVIJEST BOLESTI (NAGLASAK NA KRONIČNE GOLESTI, UPORABU MEDICINSKIH POMAGALA I PSIHOFIZIČKO STANJE)
 8. LIJEČNIČKA  POTVRDA
 9. IZJAVU  OSOBE  OVJERENU  KOD   JAVNOG  BILJEŽNIKA  KOJA  ĆE    SNOSITI  RAZLIKU  ILI  PUNI  IZNOS  TROŠKOVA  SMJEŠTAJA  I  TROŠKOVE  SAHRANE  U  SLUČAJU  SMRTI .
 10. PRIORITET PRI SMJEŠTAJU IMAJU: RODITELJ, BRAČNI DRUG, UDOVAC ILI UDOVICA POGINULOG, ZATOČENOG, UMRLOG ILI NESTALOG HRV. BRANITELJA, TE VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA (Dokaz: Rješenje ili potvrda nadležnog Ministarstva ili Ureda državne uprave)
 11. Privola

 

Prikupljenu  dokumentaciju   potrebno  je donijeti  ili  poslati  poštom  na adresu Doma:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

ŠIBENSKA  14,  VUKOVAR

Tel:032/451-202

2019